December 21, 2016 / 2:16 PM / in 2 years

Fitch potwierdził ratingi ZKM w Gdańsku; Perspektywa Stabilna

(The following statement was released by the rating agency) FRANKFURT/BARCELONA/LONDON, December 21 (Fitch) Warszawa/Londyn – 21 grudnia 2016r.: (tłumaczenie z oryginału opublikowanego dnia 21 grudnia 2016r. w języku angielskim) Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating (Issuer Default Rating - IDR) w walucie krajowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. (ZKM) na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy ZKM na poziomie „AA-(pol)” z perspektywą pozytywną. Fitch potwierdził również międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy „AA(pol)” dla programu obligacji przychodowych do kwoty 220 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez ZKM w ramach tego programu. GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU W opinii Fitch między Spółką i programem obligacji przychodowych a Miastem Gdańsk (A-/Stabilna) występuje związek kredytowy. W oparciu o metodę „top-down”, zgodnie z naszą metodyką oceny ratingowej dla podmiotów należących do sektora publicznego, ratingi programu obligacji przychodowych są o jedną kategorię niższe niż ratingi Miasta, natomiast ratingi ZKM są niższe o dwie kategorie. Ratingi programu obligacji przychodowych są o jedną kategorię niższe niż ratingi Gdańska w związku z brakiem gwarancji wystawionej przez Miasto na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z programu obligacji przychodowych. Tym niemniej podpisana przez Miasto umowa wsparcia wiąże ratingi obligacji przychodowych z ratingami Gdańska. Ocena ratingowa dla Spółki jest o dwie kategorie niższa od oceny Miasta, co odzwierciedla niższy poziom ochrony prawnej wierzycieli Spółki w porównaniu do obligatariuszy obligacji przychodowych. Obligatariusze posiadają pierwszeństwo do zaspokojenia swoich praw z obligacji z dochodów zgromadzonych na rachunku przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej dwunastomiesięcznym zobowiązaniom z tytułu obsługi obligacji. Ponadto obligatariusze mają prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku przedsięwzięcia, wyłączające ten majątek z masy upadłościowej, co w przypadku bankructwa Spółki podporządkowuje pozostałych wierzycieli. Plan inwestycyjny Spółki do 2019r. włącznie przewiduje wydatki w wysokości około 250 mln zł, głównie na odnowę taboru. Wartość programu inwestycyjnego jest znaczna, ale niższa niż programu zakończonego w 2012r., którego wartość wyniosła 392 mln zł. Dodatkowo, wysoka płynność Spółki zapewnia, że planowane inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych ZKM, dotacji inwestycyjnych z budżetu UE, a w mniejszym stopniu długiem. Fitch spodziewa się, że w związku z finansowaniem nowych inwestycji dług wzrośnie o około 90 mln zł i Spółka na koniec 2018r. osiągnie najwyższe zadłużenie w wysokości 220 mln zł. W 2016r. ZKM finansowało inwestycje ze środków własnych, wobec czego zadłużenie dalej spadało i spodziewamy się, że na koniec roku wyniesie 168 mln zł. Spółka generuje ponad 90% przychodów z usług świadczenia przewozów komunikacją tramwajową i autobusową objętych wieloletnią umową z Miastem. Umowa spełnia warunki rozporządzenia WE nr 1370/2007. Wynagrodzenie za usługi transportowe płacone przez Miasto zapewnia pokrycie wszystkich kosztów ZKM oraz gwarantuje mu rozsądny zysk. Fitch nie spodziewa się żadnych negatywnych zmian w modelu biznesowym Spółki oraz jej finansowaniu w ramach umowy oraz zakłada stabilne i przewidywalne wpływy do ZKM w długim okresie. Dwunastomiesięczne wpłaty środków na rachunek przedsięwzięcia znacznie przewyższają dwunastomiesięczne zobowiązania z tytułu obsługi obligacji przychodowych i Fitch oczekuje, że płynność na rachunku przedsięwzięcia pozostanie wysoka. Środki wpłacone w pierwszym półroczu 2016r. na ten rachunek wyniosły 64,9 mln zł (1. półrocze 2015r.: 59,8 mln zł), podczas gdy zobowiązania z tytułu obligacji w całym 2016r. wyniosły 16,0 mln zł (2015r.: 17,5 mln zł). CZYNNIKI ZMIANY RATINGU Ratingi ZKM są powiązane kredytowo z ratingami Miasta Gdańsk i wszelkie zmiany ratingów miasta znajdą odzwierciedlenie w zmianach ratingów Spółki i ratingów programu obligacji przychodowych. Dodatkowo, jeśli powiązania Spółki z Gdańskiem się osłabią lub jeśli pogorszy się płynność na rachunku przedsięwzięcia, wtedy mogą zostać obniżone ratingi ZKM i ratingi programu obligacji przychodowych. Odpowiednio, podniesienie ratingów ZKM i obligacji przychodowych może nastąpić w przypadku udzielenia gwarancji przez Miasto Gdańsk. Kontakt: Pierwszy Analityk Dorota Dziedzic Director +48 22 338 62 96 Fitch Polska S.A. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Drugi Analityk Maurycy Michalski Director +48 22 330 67 01 Przewodniczący Komitetu Ratingowego Vladimir Redkin Senior Director +7 495 956 9901 Media Relations: Peter Fitzpatrick, London, Tel: +44 20 3530 1103, Email: peter.fitzpatrick@fitchratings.com; Malgorzata Socharska, Warsaw, Tel: +48 22 338 62 81, Email: malgorzata.socharska@fitchratings.com. Dodatkowe informacje dostępne na: www.fitchratings.com Charakter współpracy (Solicitation Status) Każdy rating wymieniony w komunikacie prasowym dotyczacym ratingu (z ang. Rating Action Commentary, RAC) był zamówiony przez oceniany podmiot (emitenta) lub podmiot działający w jego imieniu (zamówiony przez stronę trzecią; solicited - sell side). W związku z tym Fitch otrzymał wynagrodzenie za nadanie ratingu. Charakter współpracy jest aktualny na dzień komunikatu (RAC). Polityka zatwierdzania ratingów (Endorsement Policy) Na stronie "Regulatory" w części „European Union Regulations” przedstawione zostało stanowisko agencji Fitch w przedmiocie zatwierdzania nadawanych ratingów w państwach spoza obszaru Unii Europejskiej, w sposób umożliwiający wykorzystywanie tych ratingów przez regulowane podmioty w Unii Europejskiej dla celów regulacyjnych zgodnie z postanowieniami rozporządzania Unii Europejskiej dotyczącego agencji ratingowych. Status zatwierdzenia wszystkich ratingów międzynarodowych znajduje się na skróconej stronie danego podmiotu oraz na stronie Fitch prezentującej szczegóły danej transakcji dla wszystkich transakcji structured finance. Informacje te są uaktualniane codziennie. Copyright © 2016 Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. i jego podmioty zależne. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Telefon: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. W procesie nadawania i utrzymywania ratingów, jak również tworzeniu innych raportów (łącznie z informacjami o prognozach), Fitch bazuje na faktycznych informacjach otrzymanych od emitentów i underwriterów i innych źródeł, które według Fitch są wiarygodne. Fitch przeprowadza rozsądne badanie faktycznych informacji, na których bazuje, zgodnie ze swoją metodyką oraz otrzymuje rozsądne potwierdzenie tych informacji w niezależnych źródłach, w miarę dostępności tych źródeł dla danego papieru wartościowego lub w danej jurysdykcji. Sposób weryfikacji faktów przez Fitch i zakres otrzymanej weryfikacji od stron trzecich będzie się różnić w zależności od charakteru danego papieru wartościowego i jego emitenta, wymogów i zwyczajów w jurysdykcji, w ramach której oceniany papier jest oferowany sprzedawany i/lub jest zlokalizowany emitent, dostępności i charakteru odpowiednich informacji publicznych, dostępu do Zarządu emitenta i jego doradców, dostępności do istniejących wcześniej informacji stron trzecich takich jak: raporty audytorów, zatwierdzone listy z procedurami, oceny, raporty aktuarialne, raporty inżynieryjne, opinie prawne oraz innych raportów sporządzonych przez strony trzecie, dostępności niezależnych i kompetentnych źródeł weryfikujących w związku z konkretnym papierem wartościowym lub w danej jurysdykcji z której pochodzi emitent oraz szeregu innych czynników. Podmioty/osoby wykorzystujące ratingi Fitch powinni zrozumieć, że ani dokładniejsza weryfikacja faktów, ani jakakolwiek weryfikacja przez strony trzecie nie gwarantuje, że wszystkie informacje, na których bazuje Fitch w procesie nadania ratingu będą dokładne i kompletne. Ostatecznie, to emitent i jego doradcy są odpowiedzialni za dokładność informacji, które przekazują Fitch oraz rynkowi w dokumentach oferujących i innych raportach. W procesie nadawania ratingów Fitch musi polegać na pracy ekspertów, takich jak: niezależni audytorzy, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe oraz prawnicy w zakresie kwestii prawnych i podatkowych. Ponadto, ratingi oraz prognozy dotyczące informacji finansowych oraz innych informacji z natury rzeczy dotyczą zdarzeń przyszłości i bazują na założeniach i oczekiwaniach dotyczących zdarzeń w przyszłości, które z natury rzeczy nie mogą zostać zweryfikowane jako fakty. W efekcie, pomimo jakiejkolwiek weryfikacji teraźniejszych faktów, na rating mogą wpływać przyszłe zdarzenia czy warunki, które nie zostały wzięte pod uwagę w momencie nadania lub potwierdzenia ratingu. Informacje zawarte w tym raporcie są prezentowane w oryginalnej postaci, bez żadnych gwarancji, a Fitch nie gwarantuje, że raport lub jakakolwiek jego zawartość spełni jakiekolwiek oczekiwania odbiorcy raportu. Rating nadany przez Fitch jest opinią o wiarygodności kredytowej papieru wartościowego. Ta opinia jest oparta na kryteriach i metodykach, które Fitch ciągle ocenia i aktualizuje. Z tego względu, ratingi są pracą zbiorową w ramach Fitch i żadna osoba ani grupa osób nie jest samodzielnie za nie odpowiedzialna. Rating nie odzwierciedla ryzyka poniesienia strat na skutek innych ryzyk niż ryzyko kredytowe chyba, że ryzyka takie zostały dokładnie przedstawione. Fitch nie jest zaangażowany w oferowanie lub sprzedaż jakichkolwiek papierów wartościowych. Wszystkie raporty Fitch są pracą zbiorową. Konkretne osoby wskazane w tych raportach brały udział w opracowywaniu opinii w nich zawartych, ale nie są jedynymi za nie odpowiedzialnymi. Osoby te zostały wskazane jedynie jako osoby do kontaktu. Raport prezentujący rating nadany przez Fitch nie jest prospektem ani nie zastępuje informacji zebranych, sprawdzonych i przedstawianych inwestorom przez emitenta i jego agenta w związku ze sprzedażą papierów dłużnych. Ratingi mogą być zmienione lub wycofane w każdej chwili z różnych powodów i jest to suwerenna decyzja Fitch’a. Fitch nie oferuje żadnego doradztwa inwestycyjnego. Ratingi nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży lub trzymania jakichkolwiek papierów wartościowych. Ratingi nie komentują poprawności cen rynkowych, przydatności jakiegokolwiek papieru wartościowego dla danego inwestora, charakterystyki zwolnień podatkowych lub zobowiązań podatkowych związanych z płatnościami z danym papierem wartościowym. Fitch otrzymuje wynagrodzenie od emitentów, ubezpieczycieli, gwarantów, innych instytucji oraz organizatorów za usługi ratingowe. Opłaty te zazwyczaj zamykają się w przedziale od 1.000 USD do 750.000 USD (lub równowartości tej kwoty w innych walutach) za emisję. W niektórych wypadkach Fitch ocenia wszystkie lub dużą część emisji danego emitenta, lub ubezpieczonych lub gwarantowanych przez danego ubezpieczyciela lub gwaranta, w ramach jednej opłaty rocznej. Taka opłata kształtuje się w przedziale od 10.000 USD do 1.500.000 USD (lub równowartość tej kwoty w innych walutach). Nadanie, publikacja i dystrybucja ratingu przez Fitch nie stanowi zgody Fitch’a do używania jego nazwy w roli eksperta w związku z jakąkolwiek rejestracją w ramach przepisów o publicznym obrocie papierów wartościowych w USA, ustawy „Financial Services and Markets Act” z 2000 roku w Wielkiej Brytanii (United Kingdom) lub podobnych praw i regulacji w każdym innym państwie. Z powodu relatywnej efektywności elektronicznej publikacji i dystrybucji, analizy Fitch mogą być dostępne dla prenumeratorów tych wersji do 3 dni wcześniej niż dla prenumeratorów wersji drukowanej. Informacja dotycząca tylko Australii, Nowej Zelandii, Tajwanu, Korei Południowej: Fitch Australia Pty Ltd posiada licencję na świadczenie usług finansowych w Australii (Australian Financial Services Licence no. 337123), upoważniającą do przyznawania ratingów kredytowych tylko klientom hurtowym (wholesale clients). Informacje o ratingach kredytowych publikowane przez Fitch nie są przeznaczone do wykorzystywania przez osoby, które są klientami detalicznymi w rozumieniu ustawy Corporations Act 2001. Applicable Criteria National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Rating of Public-Sector Entities – Outside the United States (pub. 22 Feb 2016) here Revenue-Supported Rating Criteria (pub. 16 Jun 2014) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STRONIE FITCH: here. PONADTO, NA STRONIE AGENCJI „WWW.FITCHRATINGS.COM” ZNAJDUJĄ SIĘ PUBLICZNIE DOSTĘPNE DEFINICJE RATINGÓW ORAZ ZASADY ICH STOSOWANIA. OPUBLIKOWANE TAM RATINGI, KRYTERIA ORAZ METODYKI SĄ W KAŻDEJ CHWILI DOSTĘPNE. NA STRONIE AGENCJI W SEKCJI „CODE OF CONDUCT” ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY: CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, A TAKŻE INNE ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYK I PROCEDUR STOSOWANYCH PRZEZ FITCH. FITCH MÓGŁ RÓWNIEŻ ZREALIZOWAĆ INNĄ, DOZWOLONĄ POD OBECNYMI REGULACJAMI, USŁUGĘ TEMU OCENIANEMU EMITENTOWI LUB POWIĄZANYM Z NIM PODMIOTOM TRZECIM. DALSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEJ USŁUGI RATINGOWEJ, DLA KTÓREJ ANALITYK WIODĄCY JEST UMIEJSCOWIONY W PODMIOCIE ZAREJESTROWANYM W UE, MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE EMITENTA NA STRONIE INTERNETOWEJ FITCH.

0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below