January 16, 2017 / 9:21 AM / 2 years ago

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie „BBB+”; Perspektywa Stabilna

(The following statement was released by the rating agency) WARSAW/LONDON, January 16 (Fitch) Warszawa/Londyn – 16 stycznia 2017r. (tłumaczenie z oryginału opublikowanego w języku angielskim w dniu 13 stycznia 2017r.): Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings – IDR) na poziomie „BBB+”. Perspektywa ratingów jest Stabilna. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie „F2”. Fitch potwierdził krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA+(pol)” z perspektywą Stabilną oraz podniósł krótkoterminowy rating krajowy do poziomu „F1+(pol)” z „F2” na skutek kalibracji skali krajowej ratingów po zmianie międzynarodowego ratingu (IDR) Polski dla zadłużenia w walucie krajowej w lipcu 2016r. (“Fitch Applies Criteria Changes to Poland's Ratings” na: www.fitchratings.com). Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wspierane przez zaawansowane praktyki zarządzania odnoszące się zarówno do zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi odzwierciedlają również mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność. GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU Zdaniem Fitch Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą około 13% oraz prognozowaną nadwyżką operacyjną 2,5-krotnie wyższą od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). Zdaniem Fitch zadłużenie bezpośrednie pozostanie na umiarkowanym poziomie 50% dochodów bieżących, a wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej na poziomie około 5 lat (4,5 roku wg wstępnych danych za 2016r.) tj. znacznie poniżej ostatecznej zapadalności długu wynoszącej 25 lat. Według wstępnych danych w 2016r. wyniki operacyjne Szczecina były bardzo dobre. Marża operacyjna wyniosła 12%, a nadwyżka operacyjna w wysokości 244 mln zł była ponad 4-krotnie wyższa niż roczna obsługa zadłużenia. Mocne wyniki były wspierane przez wzrost dochodów z podatków dochodowych i lokalnych oraz dodatkowo przez dochody jednorazowe wynikające z rozliczenia podatku VAT za zakończone inwestycje. Na koniec 2016r. Szczecin odnotował nadwyżkę budżetową około 120 mln zł, ponieważ Miasto zakończyło największe inwestycje finansowane z UE, a kolejne są spodziewane w średnim okresie. W wyniku tego, Miasto nie zaciągnęło nowego długu i zadłużenie bezpośrednie spadło o 3% do 1.034 mln zł, czyli 50% dochodów bieżących (w 2015r: 1.065 mln zł czyli 57% dochodów bieżących). Zdaniem Fitch, Szczecin utrzyma wysoki poziom wydatków majątkowych korzystając z funduszy unijnych dostępnych w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020 do ich współfinansowania. Spodziewamy się intensyfikacji wydatków majątkowych w latach 2018-2022, kiedy wydatki majątkowe będą wynosić około 500 mln zł rocznie (18%-20% wydatków ogółem) powyżej 295 mln zł w 2016, oraz, że będą one w większości finansowane z dochodów majątkowych, środków własnych Miasta i częściowo z nowego długu. Zdaniem Fitch polityka zarządzania finansami Miasta jest czynnikiem wspierającym rating. Polityka ta dotyczy zarówno utrzymywania dyscypliny finansowej, gromadzenia środków z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, jak również skutecznej kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji. Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność Miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej. Szczecin pod względem liczby ludności (406.000 mieszkańców) jest siódmym największym miastem w Polsce. Produkt regionalny brutto (PRB) na mieszkańca w 2014r. stanowił 118% średniej krajowej. Gospodarka Szczecina jest zdywersyfikowana, z dużym udziałem sektora usługowego. Inwestycje infrastrukturalne pozytywnie wpłynęły na gospodarkę lokalną, stymulując działalność gospodarczą w Mieście, co przekłada się na wyższe dochody podatkowe. Stopa bezrobocia w listopadzie 2016r. wyniosła 4,7% i była znacznie poniżej średniej krajowej wynoszącej 8,2%. Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorządowego w Polsce pozostaje względnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu. Szczecin podobnie jak inne gminy w Polsce uruchomił w 2016r. rządowy program „Rodzina 500+”. Samorządy wypłacają świadczenie pieniężne uprawnionym rodzinom po otrzymaniu transferów z budżetu centralnego. Program jest neutralny dla nadwyżki operacyjnej, ale porównywalność wskaźników takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 jest ograniczona. CZYNNIKI ZMIANY RATINGU Ratingi Szczecina mogą zostać podniesione, jeśli nastąpi poprawa wyników operacyjnych, wskaźniki długu będą dobre, a relacja dług do nadwyżki bieżącej w sposób trwały będzie wynosiła poniżej 5 lat. Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne Miasta pogorszą się i nadwyżka operacyjna spadnie poniżej 7% dochodów operacyjnych, przy równoczesnym wzroście zadłużenia Szczecina powyżej 80% dochodów bieżących powodując istotne pogorszenie się relacji długu do dochodów bieżących powyżej 10 lat. Kontakt: Analityk wiodący Magdalena Mikolajczak Analyst +48 22 338 62 85 Fitch Polska S.A. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Drugi analityk Renata Dobrzyńska Director +48 22 338 62 82 Przewodniczący komitetu ratingowego Vladimir Redkin Senior Director +7 495 956 9901 Media Relations: Peter Fitzpatrick, London, Tel: +44 20 3530 1103, Email: peter.fitzpatrick@fitchratings.com; Malgorzata Socharska, Warsaw, Tel: +48 22 338 62 81, Email: malgorzata.socharska@fitchratings.com. Dodatkowe informacje są dostępne na www.fitchratings.com Charakter współpracy (Solicitation Status): Każdy rating wymieniony w komunikacie prasowym dotyczacym ratingu (z ang. Rating Action Commentary, RAC) był zamówiony przez oceniany podmiot (emitenta) lub podmiot działający w jego imieniu (zamówiony przez stronę trzecią; solicited - sell side). W związku z tym Fitch otrzymał wynagrodzenie za nadanie ratingu. Charakter współpracy jest aktualny na dzień komunikatu (RAC). Polityka zatwierdzania ratingów (Endorsement Policy): Na stronie "Regulatory" w części „European Union Regulations” przedstawione zostało stanowisko agencji Fitch w przedmiocie zatwierdzania nadawanych ratingów w państwach spoza obszaru Unii Europejskiej, w sposób umożliwiający wykorzystywanie tych ratingów przez regulowane podmioty w Unii Europejskiej dla celów regulacyjnych zgodnie z postanowieniami rozporządzania Unii Europejskiej dotyczącego agencji ratingowych. Status zatwierdzenia wszystkich ratingów międzynarodowych znajduje się na skróconej stronie danego podmiotu oraz na stronie Fitch prezentującej szczegóły danej transakcji dla wszystkich transakcji structured finance. Informacje te są uaktualniane codziennie. Copyright © 2017 Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. i jego podmioty zależne. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Telefon: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. W procesie nadawania i utrzymywania ratingów, jak również tworzeniu innych raportów (łącznie z informacjami o prognozach), Fitch bazuje na faktycznych informacjach otrzymanych od emitentów i underwriterów i innych źródeł, które według Fitch są wiarygodne. Fitch przeprowadza rozsądne badanie faktycznych informacji, na których bazuje, zgodnie ze swoją metodyką oraz otrzymuje rozsądne potwierdzenie tych informacji w niezależnych źródłach, w miarę dostępności tych źródeł dla danego papieru wartościowego lub w danej jurysdykcji. Sposób weryfikacji faktów przez Fitch i zakres otrzymanej weryfikacji od stron trzecich będzie się różnić w zależności od charakteru danego papieru wartościowego i jego emitenta, wymogów i zwyczajów w jurysdykcji, w ramach której oceniany papier jest oferowany sprzedawany i/lub jest zlokalizowany emitent, dostępności i charakteru odpowiednich informacji publicznych, dostępu do Zarządu emitenta i jego doradców, dostępności do istniejących wcześniej informacji stron trzecich takich jak: raporty audytorów, zatwierdzone listy z procedurami, oceny, raporty aktuarialne, raporty inżynieryjne, opinie prawne oraz innych raportów sporządzonych przez strony trzecie, dostępności niezależnych i kompetentnych źródeł weryfikujących w związku z konkretnym papierem wartościowym lub w danej jurysdykcji z której pochodzi emitent oraz szeregu innych czynników. Podmioty/osoby wykorzystujące ratingi Fitch powinni zrozumieć, że ani dokładniejsza weryfikacja faktów, ani jakakolwiek weryfikacja przez strony trzecie nie gwarantuje, że wszystkie informacje, na których bazuje Fitch w procesie nadania ratingu będą dokładne i kompletne. Ostatecznie, to emitent i jego doradcy są odpowiedzialni za dokładność informacji, które przekazują Fitch oraz rynkowi w dokumentach oferujących i innych raportach. W procesie nadawania ratingów Fitch musi polegać na pracy ekspertów, takich jak: niezależni audytorzy, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe oraz prawnicy w zakresie kwestii prawnych i podatkowych. Ponadto, ratingi oraz prognozy dotyczące informacji finansowych oraz innych informacji z natury rzeczy dotyczą zdarzeń przyszłości i bazują na założeniach i oczekiwaniach dotyczących zdarzeń w przyszłości, które z natury rzeczy nie mogą zostać zweryfikowane jako fakty. W efekcie, pomimo jakiejkolwiek weryfikacji teraźniejszych faktów, na rating mogą wpływać przyszłe zdarzenia czy warunki, które nie zostały wzięte pod uwagę w momencie nadania lub potwierdzenia ratingu. Informacje zawarte w tym raporcie są prezentowane w oryginalnej postaci, bez żadnych gwarancji, a Fitch nie gwarantuje, że raport lub jakakolwiek jego zawartość spełni jakiekolwiek oczekiwania odbiorcy raportu. Rating nadany przez Fitch jest opinią o wiarygodności kredytowej papieru wartościowego. Ta opinia jest oparta na kryteriach i metodykach, które Fitch ciągle ocenia i aktualizuje. Z tego względu, ratingi są pracą zbiorową w ramach Fitch i żadna osoba ani grupa osób nie jest samodzielnie za nie odpowiedzialna. Rating nie odzwierciedla ryzyka poniesienia strat na skutek innych ryzyk niż ryzyko kredytowe chyba, że ryzyka takie zostały dokładnie przedstawione. Fitch nie jest zaangażowany w oferowanie lub sprzedaż jakichkolwiek papierów wartościowych. Wszystkie raporty Fitch są pracą zbiorową. Konkretne osoby wskazane w tych raportach brały udział w opracowywaniu opinii w nich zawartych, ale nie są jedynymi za nie odpowiedzialnymi. Osoby te zostały wskazane jedynie jako osoby do kontaktu. Raport prezentujący rating nadany przez Fitch nie jest prospektem ani nie zastępuje informacji zebranych, sprawdzonych i przedstawianych inwestorom przez emitenta i jego agenta w związku ze sprzedażą papierów dłużnych. Ratingi mogą być zmienione lub wycofane w każdej chwili z różnych powodów i jest to suwerenna decyzja Fitch’a. Fitch nie oferuje żadnego doradztwa inwestycyjnego. Ratingi nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży lub trzymania jakichkolwiek papierów wartościowych. Ratingi nie komentują poprawności cen rynkowych, przydatności jakiegokolwiek papieru wartościowego dla danego inwestora, charakterystyki zwolnień podatkowych lub zobowiązań podatkowych związanych z płatnościami z danym papierem wartościowym. Fitch otrzymuje wynagrodzenie od emitentów, ubezpieczycieli, gwarantów, innych instytucji oraz organizatorów za usługi ratingowe. Opłaty te zazwyczaj zamykają się w przedziale od 1.000 USD do 750.000 USD (lub równowartości tej kwoty w innych walutach) za emisję. W niektórych wypadkach Fitch ocenia wszystkie lub dużą część emisji danego emitenta, lub ubezpieczonych lub gwarantowanych przez danego ubezpieczyciela lub gwaranta, w ramach jednej opłaty rocznej. Taka opłata kształtuje się w przedziale od 10.000 USD do 1.500.000 USD (lub równowartość tej kwoty w innych walutach). Nadanie, publikacja i dystrybucja ratingu przez Fitch nie stanowi zgody Fitch’a do używania jego nazwy w roli eksperta w związku z jakąkolwiek rejestracją w ramach przepisów o publicznym obrocie papierów wartościowych w USA, ustawy „Financial Services and Markets Act” z 2000 roku w Wielkiej Brytanii (United Kingdom) lub podobnych praw i regulacji w każdym innym państwie. Z powodu relatywnej efektywności elektronicznej publikacji i dystrybucji, analizy Fitch mogą być dostępne dla prenumeratorów tych wersji do 3 dni wcześniej niż dla prenumeratorów wersji drukowanej. Informacja dotycząca tylko Australii, Nowej Zelandii, Tajwanu, Korei Południowej: Fitch Australia Pty Ltd posiada licencję na świadczenie usług finansowych w Australii (Australian Financial Services Licence no. 337123), upoważniającą do przyznawania ratingów kredytowych tylko klientom hurtowym (wholesale clients). Informacje o ratingach kredytowych publikowane przez Fitch nie są przeznaczone do wykorzystywania przez osoby, które są klientami detalicznymi w rozumieniu ustawy Corporations Act 2001. Applicable Criteria International Local and Regional Governments Rating Criteria - Outside the United States (pub. 18 Apr 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STRONIE FITCH: here. PONADTO, NA STRONIE AGENCJI „WWW.FITCHRATINGS.COM” ZNAJDUJĄ SIĘ PUBLICZNIE DOSTĘPNE DEFINICJE RATINGÓW ORAZ ZASADY ICH STOSOWANIA. OPUBLIKOWANE TAM RATINGI, KRYTERIA ORAZ METODYKI SĄ W KAŻDEJ CHWILI DOSTĘPNE. NA STRONIE AGENCJI W SEKCJI „CODE OF CONDUCT” ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY: CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, A TAKŻE INNE ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYK I PROCEDUR STOSOWANYCH PRZEZ FITCH. FITCH MÓGŁ RÓWNIEŻ ZREALIZOWAĆ INNĄ, DOZWOLONĄ POD OBECNYMI REGULACJAMI, USŁUGĘ TEMU OCENIANEMU EMITENTOWI LUB POWIĄZANYM Z NIM PODMIOTOM TRZECIM. DALSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEJ USŁUGI RATINGOWEJ, DLA KTÓREJ ANALITYK WIODĄCY JEST UMIEJSCOWIONY W PODMIOCIE ZAREJESTROWANYM W UE, MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE EMITENTA NA STRONIE INTERNETOWEJ FITCH.

0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below