January 23, 2017 / 9:25 AM / 2 years ago

Fitch potwierdził ratingi Wielkopolski; Perspektywa Stabilna

(The following statement was released by the rating agency) WARSAW/LONDON, January 23 (Fitch) Warszawa/Londyn - 23 stycznia 2017r. (tłumaczenie z oryginału opublikowanego w dniu 20 stycznia 2017r. w języku angielskim) Fitch Ratings potwierdził ratingi Województwa Wielopolskiego (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę Stabilną. Fitch potwierdził również krótkoterminowy IDR w walucie zagranicznej na poziomie „F2”. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych Województwa oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia. GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU Rating na poziomie „A-” odzwierciedla nasze oczekiwania, że w średnim okresie Wielkopolska utrzyma mocne wyniki operacyjne, co w połączeniu z dobrym zarządzaniem strategicznym i finansowym zapewnia bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia. Według Władz Województwa w 2016r. nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 27,3% (24,1% w 2015r.), powyżej naszych oczekiwań. Wynik ten był rezultatem między innymi realizacji wyższych niż planowano dochodów z podatków dochodowych, w szczególności od osób prawnych oraz skutecznej polityki kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych. Fitch zakłada, że w 2017-2018 wyniki operacyjne Wielkopolski pozostaną dobre. W naszym scenariuszu bazowym szacujemy marżę operacyjną na poziomie 20%-25%, co będzie zbieżne z wynikami wykonanymi przez Województwo w przeszłości. Spodziewana jest silniejsza presja na wzrost wydatków operacyjnych w średnim okresie. Będzie miało to związek z planowanymi naprawami rewizyjnymi pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, wydatkami na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury oraz uruchomieniem nowych projektów miękkich w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020. Presja ta prawdopodobnie zostanie zrównoważona przez prowadzoną od lat przez Władze Województwa skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych oraz spodziewany wzrost gospodarki Polski, wspierający wyższe wpływy z podatków dochodowych. Województwo obecnie rozpoczyna realizować nowe projekty inwestycyjne w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, w związku z czym wydatki majątkowe Wielkopolski w latach 2017-2018 mogą wynieść łącznie 1,0-1,2 mld zł lub średnio 40% wydatków ogółem rocznie. Będzie to poziom zbliżony do średniej z lat 2010-2015 (41%). Jednak Fitch spodziewa się, że Wielkopolska, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych z bezzwrotnych dotacji na inwestycje, dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce oraz z nadwyżki bieżącej, co ograniczy zapotrzebowanie Województwa na finansowanie długiem w średnim okresie. Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie Wielkopolski, po dwóch latach spadku, wróci na ścieżkę wzrostu w 2017 roku w związku z realizowanymi inwestycjami, ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (42% lub 407 mln zł na koniec 2016r.). W latach 2017-2018 zakładamy, że roczna obsługa zadłużenia (spłata kapitału i odsetki) stanowić będzie 20% nadwyżki operacyjnej, natomiast wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) ustabilizuje się na poziomie 2 lat (1,6 roku w 2016r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu (11 lat). Wielkopolska jest trzecim najbogatszym województwem w Polsce pod względem produktu regionalnego brutto (PRB) na mieszkańca. W 2014r. PRB na mieszkańca (ostatnie dostępne dane) wyniósł 47.974 zł i był o 7,4% wyższy od średniej krajowej. Udział Wielkopolski w PKB Polski wyniósł 9,7% i był trzecim pod względem wielkości po województwie mazowieckim („BBB+”/perspektywa Stabilna) i śląskim. Gospodarka Województwa jest dobrze rozwinięta i zdywersyfikowana, a sektor usług wygenerował około 59% wartości dodanej brutto (WDB) Województwa (średnia krajowa: 63%). Inicjatywy władz Wielkopolski nakierowane na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie rozwoju infrastruktury wojewódzkiej, powinny przynieść pozytywne rezultaty w średnim i długim okresie. Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora jednostek samorządu terytorialnego w Polsce pozostaje względnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu. CZYNNIKI ZMIANY RATINGU Ratingi Wielkopolski są obecnie ograniczone ratingiem kraju (A-; stabilna perspektywa) i ewentualna zmiana ratingów Polski będzie odzwierciedlona w ratingach Województwa. W przypadku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej Województwa lub znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego, w rezultacie czego wskaźnik spłaty długu przekroczy dziewięć lat, ratingi mogą zostać obniżone. Kontakt: Analityk Wiodący Maurycy Michalski Director +48 22 330 67 01 Fitch Polska S.A. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Drugi Analityk Magdalena Mikołajczak Analyst +48 22 338 62 85 Przewodniczący Komitetu Vladimir Redkin Senior Director +7 495 956 9901 Media Relations: Peter Fitzpatrick, London, Tel: +44 20 3530 1103, Email: peter.fitzpatrick@fitchratings.com; Malgorzata Socharska, Warsaw, Tel: +48 22 338 62 81, Email: malgorzata.socharska@fitchratings.com. Dodatkowe informacje są dostępne na www.fitchratings.com Charakter współpracy (Solicitation Status) Każdy rating wymieniony w komunikacie prasowym dotyczacym ratingu (z ang. Rating Action Commentary, RAC) był zamówiony przez oceniany podmiot (emitenta) lub podmiot działający w jego imieniu (zamówiony przez stronę trzecią; solicited - sell side). W związku z tym Fitch otrzymał wynagrodzenie za nadanie ratingu. Charakter współpracy jest aktualny na dzień komunikatu (RAC). Polityka zatwierdzania ratingów (Endorsement Policy) Na stronie "Regulatory" w części „European Union Regulations” przedstawione zostało stanowisko agencji Fitch w przedmiocie zatwierdzania nadawanych ratingów w państwach spoza obszaru Unii Europejskiej, w sposób umożliwiający wykorzystywanie tych ratingów przez regulowane podmioty w Unii Europejskiej dla celów regulacyjnych zgodnie z postanowieniami rozporządzania Unii Europejskiej dotyczącego agencji ratingowych. Status zatwierdzenia wszystkich ratingów międzynarodowych znajduje się na skróconej stronie danego podmiotu oraz na stronie Fitch prezentującej szczegóły danej transakcji dla wszystkich transakcji structured finance. Informacje te są uaktualniane codziennie. Copyright © 2017 Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. i jego podmioty zależne. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Telefon: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Kopiowanie lub wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. W procesie nadawania i utrzymywania ratingów, jak również tworzeniu innych raportów (łącznie z informacjami o prognozach), Fitch bazuje na faktycznych informacjach otrzymanych od emitentów i underwriterów i innych źródeł, które według Fitch są wiarygodne. Fitch przeprowadza rozsądne badanie faktycznych informacji, na których bazuje, zgodnie ze swoją metodyką oraz otrzymuje rozsądne potwierdzenie tych informacji w niezależnych źródłach, w miarę dostępności tych źródeł dla danego papieru wartościowego lub w danej jurysdykcji. Sposób weryfikacji faktów przez Fitch i zakres otrzymanej weryfikacji od stron trzecich będzie się różnić w zależności od charakteru danego papieru wartościowego i jego emitenta, wymogów i zwyczajów w jurysdykcji, w ramach której oceniany papier jest oferowany sprzedawany i/lub jest zlokalizowany emitent, dostępności i charakteru odpowiednich informacji publicznych, dostępu do Zarządu emitenta i jego doradców, dostępności do istniejących wcześniej informacji stron trzecich takich jak: raporty audytorów, zatwierdzone listy z procedurami, oceny, raporty aktuarialne, raporty inżynieryjne, opinie prawne oraz innych raportów sporządzonych przez strony trzecie, dostępności niezależnych i kompetentnych źródeł weryfikujących w związku z konkretnym papierem wartościowym lub w danej jurysdykcji z której pochodzi emitent oraz szeregu innych czynników. Podmioty/osoby wykorzystujące ratingi Fitch powinni zrozumieć, że ani dokładniejsza weryfikacja faktów, ani jakakolwiek weryfikacja przez strony trzecie nie gwarantuje, że wszystkie informacje, na których bazuje Fitch w procesie nadania ratingu będą dokładne i kompletne. Ostatecznie, to emitent i jego doradcy są odpowiedzialni za dokładność informacji, które przekazują Fitch oraz rynkowi w dokumentach oferujących i innych raportach. W procesie nadawania ratingów Fitch musi polegać na pracy ekspertów, takich jak: niezależni audytorzy, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe oraz prawnicy w zakresie kwestii prawnych i podatkowych. Ponadto, ratingi oraz prognozy dotyczące informacji finansowych oraz innych informacji z natury rzeczy dotyczą zdarzeń przyszłości i bazują na założeniach i oczekiwaniach dotyczących zdarzeń w przyszłości, które z natury rzeczy nie mogą zostać zweryfikowane jako fakty. W efekcie, pomimo jakiejkolwiek weryfikacji teraźniejszych faktów, na rating mogą wpływać przyszłe zdarzenia czy warunki, które nie zostały wzięte pod uwagę w momencie nadania lub potwierdzenia ratingu. Informacje zawarte w tym raporcie są prezentowane w oryginalnej postaci, bez żadnych gwarancji, a Fitch nie gwarantuje, że raport lub jakakolwiek jego zawartość spełni jakiekolwiek oczekiwania odbiorcy raportu. Rating nadany przez Fitch jest opinią o wiarygodności kredytowej papieru wartościowego. Ta opinia jest oparta na kryteriach i metodykach, które Fitch ciągle ocenia i aktualizuje. Z tego względu, ratingi są pracą zbiorową w ramach Fitch i żadna osoba ani grupa osób nie jest samodzielnie za nie odpowiedzialna. Rating nie odzwierciedla ryzyka poniesienia strat na skutek innych ryzyk niż ryzyko kredytowe chyba, że ryzyka takie zostały dokładnie przedstawione. Fitch nie jest zaangażowany w oferowanie lub sprzedaż jakichkolwiek papierów wartościowych. Wszystkie raporty Fitch są pracą zbiorową. Konkretne osoby wskazane w tych raportach brały udział w opracowywaniu opinii w nich zawartych, ale nie są jedynymi za nie odpowiedzialnymi. Osoby te zostały wskazane jedynie jako osoby do kontaktu. Raport prezentujący rating nadany przez Fitch nie jest prospektem ani nie zastępuje informacji zebranych, sprawdzonych i przedstawianych inwestorom przez emitenta i jego agenta w związku ze sprzedażą papierów dłużnych. Ratingi mogą być zmienione lub wycofane w każdej chwili z różnych powodów i jest to suwerenna decyzja Fitch’a. Fitch nie oferuje żadnego doradztwa inwestycyjnego. Ratingi nie stanowią rekomendacji kupna, sprzedaży lub trzymania jakichkolwiek papierów wartościowych. Ratingi nie komentują poprawności cen rynkowych, przydatności jakiegokolwiek papieru wartościowego dla danego inwestora, charakterystyki zwolnień podatkowych lub zobowiązań podatkowych związanych z płatnościami z danym papierem wartościowym. Fitch otrzymuje wynagrodzenie od emitentów, ubezpieczycieli, gwarantów, innych instytucji oraz organizatorów za usługi ratingowe. Opłaty te zazwyczaj zamykają się w przedziale od 1.000 USD do 750.000 USD (lub równowartości tej kwoty w innych walutach) za emisję. W niektórych wypadkach Fitch ocenia wszystkie lub dużą część emisji danego emitenta, lub ubezpieczonych lub gwarantowanych przez danego ubezpieczyciela lub gwaranta, w ramach jednej opłaty rocznej. Taka opłata kształtuje się w przedziale od 10.000 USD do 1.500.000 USD (lub równowartość tej kwoty w innych walutach). Nadanie, publikacja i dystrybucja ratingu przez Fitch nie stanowi zgody Fitch’a do używania jego nazwy w roli eksperta w związku z jakąkolwiek rejestracją w ramach przepisów o publicznym obrocie papierów wartościowych w USA, ustawy „Financial Services and Markets Act” z 2000 roku w Wielkiej Brytanii (United Kingdom) lub podobnych praw i regulacji w każdym innym państwie. Z powodu relatywnej efektywności elektronicznej publikacji i dystrybucji, analizy Fitch mogą być dostępne dla prenumeratorów tych wersji do 3 dni wcześniej niż dla prenumeratorów wersji drukowanej. Informacja dotycząca tylko Australii, Nowej Zelandii, Tajwanu, Korei Południowej: Fitch Australia Pty Ltd posiada licencję na świadczenie usług finansowych w Australii (Australian Financial Services Licence no. 337123), upoważniającą do przyznawania ratingów kredytowych tylko klientom hurtowym (wholesale clients). Informacje o ratingach kredytowych publikowane przez Fitch nie są przeznaczone do wykorzystywania przez osoby, które są klientami detalicznymi w rozumieniu ustawy Corporations Act 2001. Applicable Criteria International Local and Regional Governments Rating Criteria - Outside the United States (pub. 18 Apr 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here WSZYSTKIE RATINGI FITCH PODLEGAJĄ PEWNYM OGRANICZENIOM ORAZ WYŁĄCZENIOM ODPOWIEDZIALNOŚCI. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI OGRANICZENIAMI I WYŁĄCZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STRONIE FITCH: here. PONADTO, NA STRONIE AGENCJI „WWW.FITCHRATINGS.COM” ZNAJDUJĄ SIĘ PUBLICZNIE DOSTĘPNE DEFINICJE RATINGÓW ORAZ ZASADY ICH STOSOWANIA. OPUBLIKOWANE TAM RATINGI, KRYTERIA ORAZ METODYKI SĄ W KAŻDEJ CHWILI DOSTĘPNE. NA STRONIE AGENCJI W SEKCJI „CODE OF CONDUCT” ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY: CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, A TAKŻE INNE ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE POLITYK I PROCEDUR STOSOWANYCH PRZEZ FITCH. FITCH MÓGŁ RÓWNIEŻ ZREALIZOWAĆ INNĄ, DOZWOLONĄ POD OBECNYMI REGULACJAMI, USŁUGĘ TEMU OCENIANEMU EMITENTOWI LUB POWIĄZANYM Z NIM PODMIOTOM TRZECIM. DALSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE TEJ USŁUGI RATINGOWEJ, DLA KTÓREJ ANALITYK WIODĄCY JEST UMIEJSCOWIONY W PODMIOCIE ZAREJESTROWANYM W UE, MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE EMITENTA NA STRONIE INTERNETOWEJ FITCH.

0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below